Adliyeye Dilekçe nasıl yazılır, yazılması gerekli durumlarda öncelikle sahip olmanız gerekenler; beyaz, çizgisiz bir kağıt ve mavi ya da siyah renklere sahip tükenmez kalemdir.  Bu dilekçe tipi normal dilekçelerden biraz daha farklı yazılmaktadır. İçeriğinde Davacı, davalı, dava konusu gibi normal dilekçelerde görmediğimiz bilgiler de bu dilekçe tipinde yer almaktadır.

Adliyeye Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçenin başında hangi mahkemeye hitaben yazıldığı belirtilmelidir. Hangi mahkemeye yazıldığı dilekçenin yazımında büyük rol oynar. Konunun ne olduğuna bağlı olarak dava dosyası ile ilgiliyse; davalı ve davacının isim, soyisim, adres bilgileri ve kimlik numaraları da adli dilekçenin içerisinde bulunması gerekenlerdendir.

Dava dilekçeleri dışında istek, şikayet gibi adli dilekçe örnekleri de mevcuttur. Dava ve şikayet dilekçelerinde normal dilekçelerden farklı olarak şikayetçi olunan veya davacı olunan kişinin bilgileri de yer almaktadır.

Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Şikayet dilekçesi yazılırken istenen bilgilerden bir tanesi de şikayetçi olan ve şikayetçi olunan kişinin bilgileridir. Fakat şikayetçi olunan kişinin bilgilerinin bilinmediği durumlar da söz konusu olabilir. Burada şikayetçi olunan tarih kadar, olayın olduğu tarih bilgisi de olayın tahkikatı açısından önemlidir. Varsa delil ya da deliller başlığı altında sol alt kısımda olan delillerin isimleri yazılmalıdır.

Resmi ve anlaşılır bir diller yazılan dilekçenin sonuna saygı ibaresi ve talebinizi; “ Saygılarımla, arz ve talep ederim” şeklinde belirtmelisiniz. Dilekçenin sağ alt kısmında normal dilekçelerde olduğu gibi yazan kişinin ya da şikayet edenin adı, soyadı ve imzası yer almalıdır.

Resmi Kurumlara Dilekçe Örneği

Resmi kurumlara dilekçe yazılırken kullanılan yazım dili de resmi olmalıdır. Belirli standartlarda olması gereken dilekçenin sağ alt kısmında isim, soyisim ve imza bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Bu bilgilerin yer almadığı ya da doğru olmadığı dilekçeler işleme alınmamaktadır. Resmi kurumlara dilekçe yazılırken kullanılan tükenmez kalemin rengi kesinlikle mavi ya da siyah olmalıdır. Bunun dışında bir renkte tükenmez kalemle yazılan dilekçeler de işleme alınmamaktadır. Tükenmez kalem yerine dolmakalem de kullanılabilir.

Olayı anlattığınız kısımda kullandığınız cümlelerde zorunlu olmadıkça kısaltmaları kullanmamalısınız. Kullanmanız gereken durumlarda da bilinmeyen kelime kısaltmaları yapmamalısınız. Bu kelimeler imla kılavuzunda belirtilen kısaltmalar olabilir.

Hangi resmi kuruma dilekçe yazılacaksa o kurumun tam adı öğrenilerek müdürlüğüne, rektörlüğüne gibi ibarelerle dilekçeye başlanmalıdır. Hitap kısmının biraz üstünde olacak şekilde sağ üste tarih yazılmalıdır. Dilekçe içeriğinin tamamlanmasının ardından sol alta adres ve telefon gibi iletişim bilgileri, sağ alta ise isim, soyisim bilgileri girilmelidir. İsim ve soyismin altına mutlaka imza atılmalıdır.

Dilekçe Yazma Kuralları

Her şeyin belli kurallara sahip olduğu gibi dilekçe yazmanın da kendine özgü kuralları vardır.

Aşağıda bir dilekçede olması gereken kuralları belirteceğiz;

  • Dilekçe yazımında kullanılacak kağıdın beyaz, çizgisiz kağıt olması gerekmektedir. Dilekçe eğer uzun bir yazıyı kapsıyorsa ikinci kağıda geçilmelidir. Kağıdın arka yüzü dilekçe yazımında kesinlikle kullanılmaz.
  • Çok büyük puntolara sahip olmayacak şekilde bilgisayar ortamında yazılabilir. Ya da daktiloyla yazılabilir. Bunun dışında elle yazacaksanız dolmakalem ya da mavi veya siyah tükenmez kalem ile yazılmalıdır. Bunların dışında herhangi bir renk ya da kalem tipiyle yazılması halinde dilekçe işleme alınmamaktadır.
  • Dilekçe hangi kuruma yazılacaksa dilekçeye ona hitap ederek başlanmalıdır.
  • Tarih, isim, soyisim, imza ve adres bilgileri mutlaka yer almalıdır.
  • Dilekçe resmi bir dil ile yazılmalıdır.
  •  Dilekçe içeriğinde gereksiz ayrıntılar, fazla detaylar ve uzun açıklamalar yer almamalıdır. Mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır bir dil ile yazılması gerekmektedir.
  • Dilekçe; noktalama ve imla kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.
  • Eğer dilekçeye ek olarak belge vb eklenecekse; sol alt kısımda ekler adı altında bu belgelerin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Bir dilekçe yalnızca bir kişiye ait olabilir. Bu yüzden dilekçenin altında yalnızca dilekçe sahibine ait imza bulunması gerekmektedir.

Daha fazla ilgili içerik;

Adliyeye dilekçe nasıl verilir?

Adliyeye dilekçe vermek için, öncelikle dilekçenin yazılacağı mahkemenin belirlenmesi gerekir. Mahkemenin belirlenmesinden sonra, dilekçe ilgili mahkemeye teslim edilir. Dilekçe teslim edilirken, dilekçenin bir nüshası da dilekçe sahibinde kalır.
Dilekçeler, adliyeye elden veya posta yoluyla teslim edilebilir. Elden teslim edilecek dilekçeler, mahkemenin ilgili kaleminde teslim edilir. Posta yoluyla teslim edilecek dilekçeler ise, mahkemenin adresine gönderilir.
Adliyelere dilekçe vermek için, aşağıdaki belgelere ihtiyaç vardır:
Dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi fotokopisi

Dilekçe yazmaya nasıl başlanır?

Dilekçe yazmaya, dilekçenin başlığı ile başlanır. Dilekçe başlığı, dilekçenin nereye yazıldığı ve kim tarafından yazıldığı bilgilerini içerir. Dilekçe başlığı, aşağıdaki şekilde yazılabilir:
....... Mahkemesine
....... Adına
Dilekçe başlığının altına, dilekçe sahibinin adı, soyadı, adresi ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve adresi yazılır.

Adli dilekçe nedir?

Adli dilekçe, adli makamlara yapılan başvuruları içeren belgelerdir. Adli dilekçeler, genellikle hukuki konularda yazılan dilekçelerdir. Örneğin, dava dilekçesi, itiraz dilekçesi, şikayet dilekçesi, icra takip dilekçesi gibi dilekçeler, adli dilekçe niteliğindedir.

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Bir dilekçe, aşağıdaki bölümlerden oluşur:
Başlık
Giriş
Gövde
Sonuç
Başlık
Dilekçenin başlığı, dilekçenin nereye yazıldığı ve kim tarafından yazıldığı bilgilerini içerir. Dilekçe başlığı, aşağıdaki şekilde yazılabilir:
....... Mahkemesine ....... Adına
Giriş
Dilekçenin giriş bölümünde, dilekçenin konusu ve dilekçenin yazılma sebebi açıklanır. Örneğin, dava dilekçesi yazarken, dava konusu ve dava sebebi belirtilir.
Gövde
Dilekçenin gövde bölümünde, dilekçenin konusu ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak açıklanır. Örneğin, dava dilekçesi yazarken, dava konusu ile ilgili tüm deliller ve belgeler dilekçeye eklenir.
Sonuç
Dilekçenin sonuç bölümünde, dilekçe sahibinin talebi belirtilir. Örneğin, dava dilekçesi yazarken, davacının talebinin ne olduğu belirtilir.

Hukuk dilekçesi nasıl yazılır?

Hukuk dilekçeleri, hukuki konularda yazılan dilekçelerdir. Hukuk dilekçeleri yazarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:
Dilekçe, anlaşılır ve açık bir şekilde yazılmalıdır.
Dilekçede, hukuki kavramlar doğru kullanılmalıdır.
Dilekçede, deliller ve belgeler eksiksiz olarak belirtilmelidir.
Dilekçe, dilekçe sahibinin talebini açıkça belirtmelidir.

Dilekçe yazılırken neye dikkat edilmeli?

Dilekçe yazarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:
Dilekçe, doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır.
Dilekçede, dil ve anlatım kurallarına uyulmalıdır.
Dilekçede, resmi yazışma kurallarına uyulmalıdır.
Dilekçenin altına, dilekçe sahibinin imzası ve tarih atılmalıdır.

Dilekçe yazarken nasıl bitirilir?

Dilekçe yazarken, sonuç bölümünde dilekçe sahibinin talebi belirtilir. Örneğin, dava dilekçesi yazarken, davacının talebinin ne olduğu belirtilir.

Şahıslara dilekçe yazılır mı?

Evet, şahıslara dilekçe yazılabilir. Şahıslara yazılan dilekçeler, resmi yazışma kurallarına uymalıdır.

Dilekçe nedir nasıl yazılır kısaca?

Dilekçe, bir isteği, bir talebi veya bir şikayeti bildirmek için yazılır. Dilekçeler, genellikle adli makamlara yazılır. Dilekçe yazarken, dilekçenin başlığı, girişi, gövdesi ve sonucunun açık ve net bir şekilde yazılması gerekir. Dilekçenin altına, dilekçe sahibinin imzası ve tarih atılması unutulmamalıdır.