Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile ayrılır. Kısa çizgi kelimeleri ayırırken hecelerine böler. Kelime ister basit ister birleşik olsun heceleme mantığı ile kesilmelidir. Kelimenin niteliği ne olursa olsun satır sonuna sığmadığında kelime kısa çizgi ile hecelerine ayrılmaktadır. Yazımızın devamında satır sonuna sığmayan kelimelerin ayrılış şekillerine dair örnekleri inceleyebilirsiniz.

2.Sınıf Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazılışı

2.sınıf satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı eğitiminde öğrencilere ilk öğretilmesi gereken husus kelimelerin nasıl ayrıldığıdır. Bir kelime satır sonunda kısa çizgi ile bölünecek şekilde sığmıyorsa kısa çizginin kullanımına dikkat edilmelidir.

Kısa çizgi satır sonunda kelimeleri ayırırken heceleme mantığı ile ayırır. İlk heceden sonraki tüm heceler ünsüz harf ile başlamalıdır. Örneğin ilkokul kelimesi satır sonunda ayrılırken il-ko-kul şekilde ayrılır. Bazı benzer örnekler;

  • Karaosmanoğlu: Ka-ra-os-man-oğ-lu
  • Kahramanmaraş: Kah-ra-man-ma-raş
  • Başöğretmen: Ba-şöğ-ret-men

1.Sınıf Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Hecelerinden Ayırır

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler Nasıl Ayrılır

1.sınıf satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırırken kısa çizgi kullanılır. Henüz okumayı yeni öğrenen öğrencilerin kelimelerin ayrılması hususunda heceleme mantığını kavraması bazen zaman alabilir.

Kelimelerin hecelerine göre ayrılması satır sonundaki kısa çizgiyi kullanırken şarttır. Öte yandan bazı birleşik kelimeler hecelenirken farklı satır sonunda farklı olabilir. Başöğretmen kelimesi bu durumun gözle görülür bir örneğidir.

Öğrenciler için 1.sınıfta bu öğretim gerçekleştirilmemektedir. 2.sınıftan itibaren satır sonuna sığmayan sözcükler işlenirken birleşik sözcükler benzeri detaylı anlatımlara girilmektedir.

Başöğretmen Satır Sonunda Nasıl Ayrılır

Başöğretmen satır sonunda ba-şöğ-ret-men şeklinde yazılır. Satır sonuna sığmayan kelimeler bir alt satıra kaydırılarak bölünürken kısa çizgi kullanılır. Kısa çizgi kelimeyi hecelerine bölerken ilk hecenin ünlüsünden sonra kesmeye başlar.

Satır sonuna sığmayan kelimelerde ana kural ilk heceden sonraki tüm hecelerin ünsüz harfle başlaması gerekliliğidir.

Satır sonuna sığmayan kelimelerde tek harf bırakılmaz. Kelime, hecelerine ayrılarak bölünür.

Traktör satır sonunda şöyle ayrılır:

tra-ktör

Istanbul kelimesi satır sonunda şöyle ayrılır:

Is-tan-bul

Özel isimlerin ekleri de kurallı olarak bölünür. Örneğin, “Ahmet” kelimesinin “-ler” eki satır sonunda şöyle ayrılır:

Ahmet-ler

Satır sonuna sığmayan özel isimler de kurallı olarak bölünür. Örneğin, “İstanbul” kelimesinin “-lu” eki satır sonunda şöyle ayrılır:

Is-tan-bu-lu

Ayrılmayan ekler şunlardır:

  • “-ı, -i, -u, -ü” ekleri,
  • “-y, -n, -s, -ş” ekleri,
  • “-m, -n, -r, -s, -ş” ekleri,
  • “-k, -g” ekleri,
  • “-l” eki (sondan bir önceki hece ünlü ile bitiyorsa).

Örneğin, “kalem” kelimesinin “-i” eki ayrılmaz:

ka-lem-i

“gün” kelimesinin “-n” eki ayrılmaz:

gün-n-üm

“görmek” kelimesinin “-m” eki ayrılmaz:

gör-m-ek

“bakmak” kelimesinin “-k” eki ayrılmaz:

bak-k-ak

“dalga” kelimesinin “-l” eki (sondan bir önceki hece ünlü ile bittiği için) ayrılmaz:

dal-ga-sı

Bu kurallara uyularak, kelimeler okunuş bakımından doğal ve akıcı bir şekilde bölünür.


Daha fazla ilgili içerik;