Mahkeme duası, bir mahkemede haklılığınızın kabul edilmesi ve davanın lehinize sonuçlanması için Allah’a yalvarmak ve dua etmektir. Bu dua, mahkemeye gitmeden önce veya mahkeme sırasında yapılabilir.

Mahkemenin iyi sonuçlanması için dua sayesinde zorlu geçecek önemli bir günün yükünü omuzlarından almak mümkün. Yüce Allah, haklı ve inançlı kimselerin sesini her daim duyar ve onları görür. Bu sebeple aşağıdaki duaları okuyarak önemli bir kararın olacağı günü lehine çevirmek mümkündür:

ARAPÇA OKUNUŞU;

Mahkemenin İyi Sonuçlanması İçin Dua
  • Lailaheillallahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü velehulhamd, vehüve ala külli şeyin kadir, Aaibun, Taaibun, Aabiduun, lirabbena haamiduun, sadakallahu va’deh, ve nasara abdehu, ve hezemel ahzabe vahdeh.

TÜRKÇE ANLAMI;

  • Allah’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Salavatı Nurul Envar duası olarak bilinen bu duayı mahkemenin lehinize sonuçlanması adına okuyabilirsiniz.

Temize Çıkmak İçin Okunacak Dua

Temize Çıkmak İçin Okunacak Dua

Temize çıkmak için okunacak dua sayesinde üzerine atılan kirli iftiralardan sakınmak mümkündür. Cenab-ı Allah kullarının iftiraya uğramasının önündedir. Bu nedenle Allah’a el açarak tüm iftiralardan arınmak ve pür-i park olmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki duayı her gün 15 kez okumak yeterli olacaktır:

  • Allahümme salli ala nuril envar” ve sirril esrar” ve miftahi babi’l ethar, ve ashabihil ahyar. Adede in’amillahi ve ifdalih.

Nihat Hatipoğlu Mahkeme Duası

Nihat Hatipoğlu mahkeme duası paylaştığından beri mahkeme duası oldukça popüler hale gelmiştir. Nitekim bu dua, haksız yere cezalandırılan ya da cezalandırılmak üzere olan kimseler tarafından sıkça okunmaktadır. Aynı zamanda haksızlığa uğradığı düşünülenler için okunması da makbuldür. Nihat Hatipoğlu tarafından tavsiye edilen bu dua aşağıdaki gibidir:

  • Ve iz ehaznâ mîsâkakum lâ tesfikûne dimâekum ve lâ tuhricûne enfusekum min diyârikum summe ekrartum ve entum teşhedûn. Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkummin diyârihim, tezâharûne aleyhim bil ismi vel udvân(udvâni), ve in ye’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharremun aleykum ihrâcuhum e fe tu’minûne bi ba’dil kitâbive tekfurûne bi ba’d(ba’dın), fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ hızyun fîl hayâtid dunyâ, ve yevmel kıyâmeti yureddûne ilâ eşeddil azâb(azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn.

Mahkemeyi Kazanmak İçin Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Mahkemeyi Kazanmak İçin Dua Cübbeli Ahmet Hoca
Mahkemeyi Kazanmak İçin Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Mahkemeyi kazanmak için dua Cübbeli Ahmet Hoca yayınlarında da sıkça sorulmaktadır. Nitekim inançlı kimseler, haksızlığa uğradıklarını düşündükleri olayların sonucunda yine Allah’a döner. Doğru olanın da bu olduğu söylenir. Mahkemeye çıkmadan önce kazanmak için aşağıdaki duayı 5 kez okumak yeterlidir:

  • Ve kâlû kulûbunâ gulf, bel leanehumullâhu bi kufrihim fe kalîlen mâ yu’minun. Ve lemmâ câehum kitâbun min indillâhi musaddikun limâ meahum, ve kânû min kablu yesteftihûne alellezîne keferû, fe lemmâ câehum mâ arafû keferû bihî, fe la’netullâhi alel kâfirîn. Ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâehu ve huvel hakku musaddikan limâ meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi min kablu in kuntum mu’minîn.

Hâkimin Yüzüne Okunacak Dua

Hâkimin yüzüne okunacak dua ile birlikte olası bir olumsuz kararı lehine çevirmek mümkün olabilir. Bunun için İslam alimleri tarafından aşağıdaki dua tavsiye edilir:

DUANIN ARAPÇASI;

  • Hâfizû alâs salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn (kânitîne). Fe in hıftum fe ricâlen ev rukbânâ (rukbânen), fe izâ emintum, fezkurûllâhe kemâ allemekum mâ lem tekûnû ta’lemûn (ta’lemûne). Vellezîne yuteveffevne minkum ve yezerûne ezvâcâ (ezvâcen), vasıyyeten li ezvâcihim metâan ilel havli gayre ıhrâc (ıhrâcın), fe in harecne fe lâ cunâha aleykum fî mâ fealne fî enfusihinne min ma’rûf (ma’rûfin), vallâhu azîzun hakîm (hakîmun).

TÜRKÇE ANLAMI;

  • Salâvât’a (Allah’tan gelen nurlara, namazlara) ve salât-ı vusta’ya hafîz olun (koruyun, bu namaza kesintisiz devam edin). Ve kalkın, Allah için kânitin olun (Allah’ın huzurunda huşû içinde ve saygı ile uzun süre durun)! Fakat eğer (hayatî bir tehlikeden) korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekte iken (namazınızı kılın). Nihayet emin olduğunuz zaman, (Allah’ı nasıl zikredeceğinizi) siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde, artık Allah’ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların, eşleri için, (evlerinden) çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer (eşleri, kendi arzularıyla evlerinden) çıkarlarsa, o taktirde, kendileri için maruf olarak (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeyler konusunda, artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah, Azîz’dir(üstündür), Hakîm’dir (hüküm sahibidir).

Hakimin yüzüne okuyabileceğiniz en tesirli dua seçeneklerini sizler için derledik. Siz de konuda dair görüşlerinizi yorum alanı üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua: Bir Sıkıntı İçin Çekilecek Tesbihler

10 Saniyede Kabul Olan Dua: 5 Dakikada Anında Kabul Olan Mucize Dualar